Xuất bản thông tin

null Tiếp nhận 112 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận 112 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Sáng ngày 16/3/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp bàn giao danh sách, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh.

Dự bàn giao có đồng chí Đoàn Thị Nghiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; đồng chí Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo Uỷ ban bầu cử Tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021 (thời điểm kết thúc nhận hồ sơ ứng cử), Cơ quan Thường trực Uỷ ban bầu cử Tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 100% so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất.

Tại buổi bàn giao, Ủy ban bầu cử Tỉnh đã chuyển giao danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản sao kê khai tài sản, thu nhập của tổng số 112 hồ sơ cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh. Trong đó, có 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 101 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh (có 01 trường hợp tự người ứng cử). Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (vào ngày 18/3/2021) để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trần Thắng