Xuất bản thông tin

null 175 công trình, phần việc hoàn thành chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

175 công trình, phần việc hoàn thành chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên các cấp lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực đăng ký thực hiện các công trình, phần việc gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

 Đến nay, 175 công trình, phần việc (xây dựng cầu, đường, nhà đại đoàn kết, ánh sáng đường quê, trồng cây xanh, hoa kiểng...), trong đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh thực hiện 3 công trình (nước sạch, cầu và nhà Đại đoàn kết) đã hoàn thành, đạt và vượt so với kế hoạch đăng ký.

Trần Thắng