Xuất bản thông tin

null Tỉnh uỷ Đồng Tháp gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tỉnh uỷ Đồng Tháp gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17-20/10/2020, với sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí

Chiều ngày 12/10/2020, tại Hội trường UBND Tỉnh, Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ thân tình với 51 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp và trao đổi thân tình với các cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh.

Mở đầu buổi gặp gỡ, các đại biểu xem phim phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề  “Nhiệm kỳ 2015 - 2020 hành trình của khát vọng vươn xa”.

Ngay sau nội dung phóng sự, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông tin một số kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đồng chí Lê Thị Kim Loan cho biết:

Năm năm qua, tỉnh Đồng Tháp thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu. Tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình sản xuất mới được hình thành, thay đổi cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Một số lĩnh vực đột phá, trở thành động lực cho một số lĩnh vực khác, tạo kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 10 tháng 10 năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quyết định thành lập 03 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh, gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban phục vụ Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; thành lập Đoàn Công tác (gồm đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ) làm việc với các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội; bổ sung nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp đối với các cấp uỷ trực thuộc; kịp thời chỉ đạo các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Về xây dựng dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành tích cực, trách nhiệm và đón nhận sự quan tâm đóng góp ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có 1.367 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các văn kiện khác như: Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X; Dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nội quy, Quy chế làm việc và Chương trình chi tiết của Đại hội… được xây dựng đầy đủ, phù hợp với quy định.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh chủ chốt khác theo quy định, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi cấp uỷ viên, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, về số dư… Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình về công tác nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương.

Công tác tuyên truyền Đại hội, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập Tổ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được triển khai theo đúng kế hoạch, các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền sinh động, tạo khí thế phấn khởi, được các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Đặc biệt, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân thực hiện nghiêm việc phòng ngừa dịch bệnh Covid- 2019 trong thời gian tổ chức Đại hội. Chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, qua đó, hầu hết Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi với những thành tựu mà đất nước và Tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đa số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh và của đảng bộ các cấp trong Tỉnh...

Với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể, 06 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và 05 đột phá chiến lược phát triển tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã cung cấp thông tin và trả lời thỏa đáng các vấn đề được đại biểu quan tâm.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết: Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X. Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, song, tỉnh Đồng Tháp đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Những thành tựu đạt được có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh trong công tác truyền thông.

Năm ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, Tỉnh uỷ đang tập trung cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội. Văn kiện Đại hội đã thể hiện rất đầy đủ tình hình và kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ này, cũng như dự báo tình hình, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Những vấn đề cốt lõi đó sẽ được thảo luận và thống nhất tại Đại hội. Mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi để đưa tin. Đồng thời, tham gia góp ý và cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm truyền thông về tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo vận hành tốt Tổ thông tin tư vấn, Tổ quan hệ báo chí; phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến của Đại hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm truyền thông về tỉnh Đồng Tháp không chỉ vào dịp Đại hội, mà trong suốt thời gian tới, làm rõ những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ này, tuyên truyền, giải thích việc thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tạo ra động lực thúc đẩy những khát vọng cao đẹp cống hiến xây dựng đất nước, nuôi dưỡng những giá trị văn hoá, con người mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta hướng đến; quan tâm đăng, phát các ý kiến tâm huyết về Đại hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm; từ thực tiễn mà gợi mở các giải pháp để các cơ quan và cán bộ, đảng viên của Tỉnh nghiên cứu, vận dụng trong công việc của mình; gợi mở những những nỗ lực làm việc, những ý tưởng sáng tạo, củng cố niềm tin và khát vọng vươn lên. Tất cả những điều đó góp phần hình thành một trạng thái tâm lý xã hội tích cực, mang lại nền tảng văn hoá tinh thần cho sự phát triển của quê hương Đồng Tháp.

=====> Xem chi tiết thông cáo báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Minh Phú