Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông: Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 24/01/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham dự.

Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, góp phần tạo sự ổn định, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Huyện đề ra.

Nội dung phối hợp tập trung định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của Huyện; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung trong Kế hoạch, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Huyện tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Lâm Thanh Vũ - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông