Xuất bản thông tin

null Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Tối 04/11, tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thành phố Hồng Ngự, hơn 700 diễn viên, tuyên truyền viên của 15 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố đã đồng loạt biểu diễn chương trình tham gia Hội thi Tuyên truyền viên lưu động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đây là hi thi thưng niên nhm tuyên truyn các s kin chính tr trng đi din ra trong năm do Cc Văn hóa cơ s - B Văn hóa, Th thao và Du lch t chc. Năm nay, đc bit gn vi dp k nim 80 năm Ngày Nam K khi nghĩa nên ngay sau l  khai mc đm 03/11 ti Tây Ninh, ban t chc phân nhóm các đi tuyên truyn lưu đng biu din ti 13 tnh, thành ph gm Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Đng Tháp, Hu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tin Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre và Cn Thơ.

Ti Đng Tháp, tnh tiếp nhn hơn 700 din viên, tuyên truyn viên ca 15 đi tuyên truyn lưu đng, trc tiếp biu din ti 03 thành ph ln, c th ti Nhà Văn hóa Lao đng tnh - thành ph Cao Lãnh gm có các đoàn tnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Kiên Giang và Trà Vinh. Tại thành ph Sa Đéc có các đoàn: Tây Ninh, Sơn La, Nghệ An, Sóc Trăng và Long An và tại Nhà Văn hóa thành ph Hồng Ngự có 5 Đoàn: TP. HCM, Hải Dương, Quảng Nam, TP. Cần Thơ và Vĩnh Long. 

Vi thi lưng 35 phút, mi đi tuyên truyn lưu đng đã biu din mt chương trình văn ngh tng hp, mang đến không khí tươi vui, mi l giúp khán gi thưng thc nhng tiết mc tuyên truyên đc sc, sinh đng ca ngi Đng, Bác H, tình yêu quê hương, đt nưc, gii thiu thành tu đa phương, xây dng nông thôn mi, đô th văn minh, ngưi tt, vic tt... Dp này, các đi tuyên truyn lưu đng có thêm cơ hi trao đi vi nhau v kinh nghim biu din, giao lưu văn hóa vùng min… t đó không ngng nâng cao cht lưng hot đng đ đáp ng nhng yêu cu nhim v chính tr mi ca đa phương và đt nưc.

Hi thi din ra t ngày 02 - 09/11/2020 s bế mc ti tnh Bến Tre.

Uyên Nghị