Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng kiến thức Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng kiến thức Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Cao Lãnh vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Cao Lãnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 80 học viên là Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2022.

Các học viên được tiếp thu các chuyên đề về một số vấn đề trọng tâm công tác tuyên giáo và dân chủ, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Mục đích lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị những kiến thức cơ bản để vận dụng trong thực tiễn hoạt động giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng; đồng thời giúp trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của MTTQ ở cơ sở trong thời gian tới.

Trần Thắng