Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười làm việc với xã Thạnh Lợi về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười làm việc với xã Thạnh Lợi về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 26/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Thạnh Lợi về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2021, ngay từ đầu năm 2021 Đảng ủy xã Thạnh Lợi đã cụ thể hóa và ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”. Tăng cường lãnh đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực thi pháp luật, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3. (2) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử các chức danh chủ chốt do HĐND bầu. (3) Tập trung quán triệt, học tập, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năng động. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, chính quyền. Lãnh đạo củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác cụ thể hóa Chương trình hành động của xã ThạnhLợi trên các lĩnh vc, nhất là việc lựa chọn 02 nội dung đột phá trong năm 2021 có tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời chỉ đạo xã Thạnh Lợi cần sáng tạo nhiều hơn trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quan tâm các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế tập thể, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập người dân. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Minh Thọ (BTG Đảng ủy xã Thạnh Lợi)