Xuất bản thông tin

null Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 25/9/2020, Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đảng viên và cán bộ, công chức cơ quan.

Đảng viên dự học Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ trực tiếp triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 19-21/8/2020, với sự tham dự của 299/300 đại biểu đến từ 92 chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong Khối.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội khẳng định: Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu, chỉ tiêu cơ bản mà  Nghị quyết Đại hội VII đề ra. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.vThực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Phương thức lãnh đạo, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên… Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được chú trọng, đi vào chiều sâu. Hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động từng bước được nâng cao, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên; thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cấp uỷ còn chậm; một số ít cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đôi khi thiếu nghiêm túc  dẫn đến tình trạng nhận thức chưa đầy đủ các nội dung. Việc chọn lọc nội dung học tập, làm theo Bác đưa vào thực hiện sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ chưa phong phú. Việc lãnh đạo, thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh có mặt còn hạn chế. Việc nắm bắt khó khăn, tham mưu, đề xuất cơ chế tháo gỡ cho doanh nghiệp chưa nhiều. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi chưa bảo đảm theo hướng dẫn, đổi mới chưa nhiều; tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đạt yêu cầu về nội dung, định kỳ theo quy định; một số đảng viên thực hiện chưa nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng; có nơi thiếu quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới hoặc có tạo nguồn nhưng chưa tương xứng với nguồn hiện có. Công tác nắm tình hình, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao; tình trạng đảng viên vi phạm nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời còn xảy ra. Một số nơi, cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm hoạt động của tổ chức công đoàn; bên cạnh đó, hoạt động phong trào có mặt chưa đáp ứng với nhu cầu và vai trò giám sát của Công đoàn chưa được phát huy mạnh mẽ. Hoạt động Đoàn Thanh niên vẫn chưa đáp ứng được với các nhu cầu và tình hình của đoàn viên, thanh niên; một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thiếu quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động.

Nguyên nhân hạn chế, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chưa đủ mạnh; công tác dự báo, nhận định  tình hình, tiến độ tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, thực hiện chưa nghiêm túc theo quy trình quy định. Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của một số cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu doanh nghiệp trong dự báo tình hình chưa sát, quản trị thiếu tính chuyên nghiệp, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả. Việc biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa tạo thành động lực để phấn đấu, phát huy. Một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số ít cấp uỷ cơ sở thiếu kiểm tra hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; già hóa độ tuổi cán bộ Đoàn và đoàn viên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động đoàn tại cơ sở và của Khối.

Đại hội đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm: Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chọn lựa đúng, tập trung vào các nội dung trọng tâm, các lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo thực hiện; bố trí đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu trong tác phong, lối sống, đạo đức. Xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xem việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, mục tiêu, lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; quan tâm công tác phát hiện, quy hoạch cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ. Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát, đúng, kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ chức đảng và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên trước hết phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối phải được quan tâm thực hiện thường xuyên; xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ năng lực, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ; nắm chắc tình hình hoạt động của cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong các tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng, quan tâm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; lãnh đạo, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thường xuyên duy trì chế độ làm việc, trao đổi trực tiếp với cấp uỷ cơ sở, với các cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp, với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh... để kịp thời xử lý các vấn đề có liên quan đến thẩm quyền của Đảng uỷ Khối.

Nghị quyết Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát những định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, vận dụng vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ Khối. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, ổn định tư tưởng, có khát vọng, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp; ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh.

Và các chỉ tiêu chủ yếu: 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 100 % đảng viên và có từ 80% quần chúng trở lên tham gia học tập. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó có chủ doanh nghiệp và người lao động đủ điều kiện trong các doanh nghiệp tư nhân). Phấn đấu đến năm 2025, có từ 90% trở lên đảng viên là trưởng, phó phòng và tương đương thuộc tổ chức đảng loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có trên 50% vốn Nhà nước đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Phấn đấu hằng năm, có từ 90% đảng viên, 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, thành lập mới ít nhất 02 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân. Phấn đầu hằng năm có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối đạt chuẩn văn hóa. Hằng năm, có 90% cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Tỉnh và Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh. Xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tạo nguồn kết nạp đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đại hội đã xác định 02 nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng,  nhất là chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thuộc Khối.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá VII nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong Khối đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội VIII Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá VIII gồm 27 đồng chí (khuyết 02 đồng chí); bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI gồm 47 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối bầu 09 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Đồng chí Phan Hữu Phước đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đồng chí Nguyễn Việt Thống và đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

M.P