Xuất bản thông tin

null Họp Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử

Chiều 23/2/2021, tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử Tỉnh họp triển khai nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử Tỉnh, Trưởng tiểu Ban Tuyên truyền về bầu cử Tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, từng thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền đã thông qua chi tiết nhiệm vụ của cơ quan thành viên về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đồng Tháp. Thống nhất nội dung dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên của Tiểu ban. Đồng thời, các thành viên Tiểu ban thống nhất đề xuất Ủy ban bầu cử Tỉnh bổ sung thêm 02 thành viên vào Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử là Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ nay đến khi công bố kết quả bầu cử và được chia làm 03 đợt:

Đợt 1 (từ nay đến cao điểm tháng 4/2021): Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, ĐBHĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị bầu cử của các cấp, các ngành; việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử các cấp, Ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; kết quả các hội nghị hiệp thương; việc tự ứng cử của công dân; việc tổ chức giới thiệu người ứng cử, việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi làm việc, nơi cư trú đối với người ứng cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử (nếu có); việc lập danh sách cử tri…

Đợt 2 (từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021): Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, ĐBHĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Các hoạt động chuẩn bị bầu cử của các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử; các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử; kết quả các hội nghị hiệp thương; việc lập, niêm yết danh sách cử tri và giải quyết, khiếu nại tố cáo về việc lập danh sách cử tri (nếu có); danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ĐBHĐND các cấp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử (nếu có); danh sách, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử; việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, việc vận động bầu cử của những người ứng cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; cách ghi phiếu bầu cử; nội quy phòng bỏ phiếu; địa điểm bỏ phiếu; việc trang trí phòng bỏ phiếu; việc tổ chức tìm hiểu, mạn đàm tiểu sử người ứng cử. Tuyên truyền không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử với tầng suất cao nhất trước ngày bầu cử 10 ngày (từ 13/5 đến 23/5/2021): tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử; tuyên truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương... Đặc biệt, trong ngày 23 tháng 5 năm 2021, từ 05 giờ sáng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Đài Truyền thanh cấp huyện và Trạm Truyền thanh cấp xã và hệ thống loa phóng thanh báo tin cho cử tri biết giờ khai mạc, địa điểm bỏ phiếu, nội quy, thể lệ bầu cử, số đại biểu được bầu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử; thông tin về không khí khai mạc bầu cử, tinh thần và thái độ Nhân dân trong việc tham gia bỏ phiếu; diễn biến và tiến độ bầu cử; việc kết thúc bầu cử và việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử, dư luận trong Tỉnh, trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử...

Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5/2021): Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử; danh sách và tiểu sử tóm tắt những người trúng cử; tổ chức họp báo tại địa phương về kết quả cuộc bầu cử; các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước; xây dựng báo cáo, tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử Tỉnh, Trưởng tiểu Ban Tuyên truyền về bầu cử Tỉnh đề nghị các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ của từng cơ quan thành viên trong công tác thông tin, tuyên truyền v bu c đi biu Quc hi khóa XV và bu c ĐBHĐND các cp nhim k 2021 - 2026 trên đa bàn Tnh. Thng nht vic đ xut trình Ủy ban bầu cử Tỉnh xem xét, bổ sung thêm 02 thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đồng Tháp.

Đặc biệt, trong tình hình tỉnh Đồng Tháp cùng cả nước tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị các cơ quan báo, đài của Tỉnh cần phát huy tối đa lợi thế của mình để tích cực và thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự… tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đồng Tháp.

M.P