Xuất bản thông tin

null Tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tại Hội nghị lần thứ 21, ngày 28/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự, báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong Tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh đã tập trung công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt yêu cầu đề ra và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội vào ngày 08 và 09/8/2022. Ban Thường vụ Tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần tập trung trí tuệ, công sức cho công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội điểm thành công toàn diện, chú ý đổi mới hình thức tổ chức; ứng dụng công nghệ số; không gian triển lãm, trưng bày, hiện đại. Liên hệ chặt chẽ với Tổ Công tác chỉ đạo đại hội điểm của Trung ương Đoàn và Tổ Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để trao đổi, xin ý kiến xử lý nhanh, hiệu quả các công việc phát sinh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Văn kiện xác định cụ thể, rõ ràng, đúng thực chất về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới mang tính bao quát, toàn diện, sát với yêu cầu thực tiễn, gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh.

Cần tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để điều chỉnh nội dung chương trình Đại hội cho phù hợp, chuẩn bị Văn kiện trình bày tại Đại hội với liều lượng phù hợp. Bố trí khoảng 02 nội dung tham luận có tính chất tiêu biểu về các mô hình cách làm hay, hiệu quả, các vấn đề thanh niên quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý cho thực hiện việc bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (tái cử) tại Đại hội theo hình thức không có số dư. Đồng thời giao Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho ý kiến và tham mưu tổ chức buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ trong tháng 7 năm 2022.

Vi Hùng