Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Hệ thống tuyên giáo thích ứng tình hình, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Hệ thống tuyên giáo thích ứng tình hình, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Sáng ngày 26/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Gần 70 đại biểu đại diện các ban và cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp của Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo cấp huyện, trung tâm bồi dưỡng chính trị, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tập trung phát biểu đóng góp cho dự thảo báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất kiến nghị. Đa số đại biểu thống nhất với dự thảo Báo cáo, có 05 ý kiến nêu khó khăn và đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Bộ Chính trị “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện”, về nhân sự tuyên giáo cấp xã, về việc tuyên tuyền thực hiện bảo hiểm xã hội và việc chọn, sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 mới...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành Tuyên giáo đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng qua. Theo đó, sáu tháng đầu năm 2020, trong điều kiện bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, nhưng hệ thống tuyên giáo đã thích ứng tình hình, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ban Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Qua công tác phòng chống dịch bệnh, xuất hiện thêm nhiều gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Tỉnh như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.... Công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, phòng, chống dịch bệnh Covid - 19... được tập trung thực hiện tốt. Công tác cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền, nắm và định hướng dư luận xã hội được duy trì tốt... Đổi mới phương thức điều hành, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19 kịp thời. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên giáo và ổn định tình hình an ninh tư tưởng - văn hoá. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã làm tốt việc kiểm tra, giám sát, đi nắm tình hình giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động hiệu quả hơn.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực, 6 tháng cuối năm 2020, ngoài việc tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hạn chế, ban tuyên giáo các cấp cần nắm chắt tình hình, bám sát thực tiễn, đề ra phương pháp thực hiện phù hợp; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thường xuyên tự đào tạo, tự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác tuyên truyền, góp phần bồi đắp niềm tin trong Đảng bộ, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Tư tưởng có thông thì làm việc gì cũng nhanh chóng, nhận thức có thống nhất thì hành động mới hiệu quả cao.

Thứ hai, ngành tuyên giáo thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ từng cấp. Chủ động nắm tình hình, nghiên cứu và tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, nhất là những lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Định hướng công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ hoạt động chất lượng, hiệu quả. Duy trì việc tổng hợp thông tin báo chí, khoa giáo, văn hoá - văn nghệ để tham mưu, định hướng lĩnh vực an ninh tư tưởng - văn hoá kịp thời.

Thứ ba, tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo tốt các kênh thông tin tuyên truyền để tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tốt vai trò cơ quan báo chí tại địa phương, không để xảy ra sai sót trong thông tin; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác để định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện đại hội đảng, tuyên truyền những kết quả đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ tới; góp phần tổ chức đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu sâu sắc và nghiêm túc các vấn đề quan trọng trong lý luận chính trị của Đảng với tinh thần đổi mới để phát triển. Lấy thực tiễn làm cơ sở để giải quyết các vấn đề về lý luận. Đặc biệt là những giá trị chân - thiện - mỹ trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc.

Thứ năm, phải hoàn thành việc xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1927 - 2000 trước Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI. Tham mưu, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam”. Tiếp tục biên soạn Hồi ức, Hồi ký lịch sử của một số đồng chí nguyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thứ sáu, tham mưu giúp cấp uỷ đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với cán bộ tuyên giáo cơ sở. Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đạt chất lượng. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội, internet. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình công tác tuyên giáo ở cơ sở. Phối hợp đồng bộ các ngành liên quan trong công tác tư tưởng để mang lại hiệu quả thiết thực.

Hồ Nhẫn