Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 thành công tốt đẹp.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu quan trọng

Đại hội đã thống nhất những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

 Với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tập trung thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thích ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực công nghiệp, đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”, Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu, cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD). Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8,0 đến 10%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 26% GRDP. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); có 30 giường bệnh/01 vạn dân; có 10,5 - 11 bác sĩ/01 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Đến năm 2025, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số; có 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, Đại hội đã xác định 06 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2020 - 2025:

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, chú trọng liên kết với các địa phương trong phát triển đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ để phục vụ nền nông nghiệp phát triển bền vững; đào tạo nghề, hỗ trợ, tạo điều kiện chuyển đổi nghề, khuyến khích đi lao động ở nước ngoài.

Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Giữ vững cân đối thu, chi ngân sách hàng năm. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết, thị trường, sản xuất an toàn, tăng tỷ lệ sản phẩm bảo quản, chế biến sau thu hoạch; giữ vững các ngành công nghiệp có lợi thế và tập trung phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm; khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).

Thứ ba, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh.

Thứ tư, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Thứ năm, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trên 03 lĩnh vực: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng chính quyền các cấp của dân, do dân và vì dân. Tăng cường công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động Nhà nước và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ sáu, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong tham gia tự quản, xây dựng cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng thời, đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với kỷ cương, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của nhân dân; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển.

Đại hội cũng đã thống nhất 05 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025:

Thứ nhất, đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư mở rộng các tuyến quốc lộ, các đường cao tốc qua địa bàn Tỉnh. Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện và hệ thống giao thông nông thôn hiện có và đầu tư xây dựng các tuyến đường mới phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục trong Tỉnh, nhất là chất lượng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế. Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân.

Thứ ba, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh. Đẩy mạnh phát triển ngành hàng hoa kiểng và phát huy lợi thế của làng hoa Sa Đéc lan toả ra toàn Tỉnh. Phát triển nhanh diện tích trồng cây ăn trái.

Thứ tư, tập trung phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, gắn kết nguồn lực và tham gia chuỗi các ngành hàng chủ lực của Tỉnh.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của chi bộ đảng.

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Minh Phú