Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2020

Trong tháng 6 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Câu chuyện các chỉ số” của tác giả Xích Lô, đăng trên báo Đồng Tháp, mục suy ngẫm.

(http://baodongthap.com.vn/suy-ngam/cau-chuyen-cac-chi-so--90980.aspx)

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày môi trường thế giới 05/6; kỷ niệm 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2020), 116 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2020), 131 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2020), 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  (21/6/1925 - 21/6/2020), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trong năm 2020. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ). Tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đánh giá, đúc rút những bài học, vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các đại hội điểm; về chuẩn bị các dự thảo văn kiện; về công tác nhân sự…

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó cần phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, nội dung tuyên truyền chú trọng gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI tổ chức ngày 19/8/2020; Công văn Số: 242/UBND-TCD-NC ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V – năm 2020 (theo Công văn số 1086-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Kết quả tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh và cả nước.

Tuyên truyền việc Đồng Tháp xếp thứ 2 của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) năm 2019; đứng thứ 3 của cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2019.

Tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và nhân dân tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động (theo Công văn 2081-CV/BTGTU ngày 24/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy nhất là vào mùa khô như hiện nay.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền về việc Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông; Tác động việc giá dầu giảm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ