Xuất bản thông tin

null Giám sát công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh

Sáng ngày 04/8, Tổ giám sát số 54 do đồng chí Nguyễn Văn Định làm Tổ trưởng đến làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông về công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông, thời gian qua ngành đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ cụ thể hoá, tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh trên dịa bàn Huyện; qua đó, các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng như việc xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn Huyện; việc nêu gương của cán bộ đảng viên có những chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước; nhiều cá nhân thể hiện tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội, quyết tâm vươn lên để đóng góp xây dựng quê hương, rõ nét nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ/Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện đã huy động lực lượng đăng tải, chia sẻ, lan toả nhiều thông tin, tài liệu, lời dạy của Bác, những tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những thông tin tích cực về văn hoá, con người Việt Nam nói chung và Tam Nông nói riêng trên các trang, nhóm mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các ngành, địa phương quản lý... Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin mạng còn nhiều khó khăn. Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển văn hóa trong tình hình mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho cuộc giám sát và kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TU của địa phương; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Trước đó, Tổ đi thực tế thăm Đình An Long (được Uỷ ban nhân dân Tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 2021) và Trung tâm Văn hoá - Học tập Cộng đồng xã An Hoà huyện Tam Nông.

Phòng KG và VH-VN