Xuất bản thông tin

null Thành ủy Sa Đéc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành ủy Sa Đéc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 06/11, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, nội dung trọng tâm là mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến năm 2025, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đạt một số tiêu chí đô thị loại I.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp uỷ, cán bộ chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, địa phương để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác. Sau hội nghị, các cấp uỷ Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

Trương Bá Ý