Xuất bản thông tin

null Nhiều khởi sắc trong phong trào khuyến học huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiều khởi sắc trong phong trào khuyến học huyện Thanh Bình

Giai đoạn 2016 - 2020, nhiều gia đình, dòng họ và tập thể tiểu biểu trong phong trào thi đua khuyến học huyện Thanh Bình được tuyên dương, khen thưởng.

Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử huyện Thanh Bình vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 02 Đề án: “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Trên 60 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh, UBND, các ban, ngành cấp huyện, cấp xã và gia đình tiêu biểu tham dự.

Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng, triển khai các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập. Toàn Huyện hiện có 33.784 “Gia đình học tập”, 72 “Dòng họ học tập”, 53 “Cộng đồng học tập”, 91 “Đơn vị học tập” và có 13/13 xã đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” cấp xã. Thời gian qua, nhiều gia đình, dòng họ và tập thể tiểu biểu trong phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 2016 - 2020 được UBND huyện tặng giấy khen. Tại hội nghị, UBND huyện Thanh Bình triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về tiếp tục thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng các mô hình học tập tiêu biểu.

Trần Thắng