Xuất bản thông tin

null Khảo sát về chỉ tiêu đăng ký nông thôn mới đến năm 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát về chỉ tiêu đăng ký nông thôn mới đến năm 2025

Ngày 15/11, Đoàn khảo sát của Tỉnh do đồng chí Lê Hoàng Bảo, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm trưởng đoàn và một số sở, ngành liên quan làm việc với UBND Thành phố Hồng Ngự về khảo sát chỉ tiêu đăng ký và nguồn lực cần hỗ trợ để đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồng Ngự, năm 2022, xã Tân Hội đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao (02 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 5 về giáo dục và Tiêu chí 14 về y tế); xã Bình Thạnh ước đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao (04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 5 về giáo dục; Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 10 về thu nhập; Tiêu chí 17 về  môi trường). Trong đó, xã Tân Hội đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, hiện nay, địa phương đang tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng đối với từng tiêu chí đã đạt (riêng 02 tiêu chí chưa đạt, đang phấn đấu hoàn thành hồ sơ minh chứng trong tháng 11/2022 ).

Tại buổi làm việc, UBND Thành phố kiến nghị với Đoàn công tác và các sở, ngành Tỉnh xem xét kết quả rà soát, đăng ký nguồn vốn, danh mục công trình thực hiện Chương trình nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự theo hướng dẫn của UBND Tỉnh với tổng kinh phí là 141,57 tỷ đồng (ngân sách Tỉnh 117,5 tỷ đồng; ngân sách Thành phố 24,07 tỷ đồng) phân bổ để địa phương có đủ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (cụ thể giai đoạn 2023 - 2025) đạt hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoàng Bảo, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải ghi nhận kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểuthêm các chủ chương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các chỉ tiêu đăng ký nông thôn mới, làm cơ sở đầu tư các công trình nông thôn mới nâng cao; thực hiện rà soát các nội dung cụ thể và các ý kiến đóng góp của các sở, ngành Tỉnh gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền. Qua đó, đề nghị xã Tân Hội sớm đăng ký hoàn thành nông thôn mới nâng cao để rà soát ghi danh mục được hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Quốc Tín - Đoàn Ti Vi ( Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)