Xuất bản thông tin

null Giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên tỉnh Đồng Tháp

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, Người khẳng định: "Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng", đồng thời Người nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...".

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta cụ thể hoá những lời dạy của Người trong các văn kiện Đại hội Đảng, cương lĩnh chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, quy định... Nhưng phải đến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thể hiện đầy đủ, tách bạch thành mục riêng biệt. Đảng xác định: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".

Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét hơn về nhận thức và việc làm, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ thể hiện phong cách làm việc "Dân chủ, gần dân, sát cơ sở", chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cơ sở. Từ năm 2010 đến tháng 6/2022, Đồng Tháp đã tổ chức 98.113 cuộc, 5.170.891 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự học; trong đó, có 1.787.630 lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 97,34%. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tốt, qua đó, bổ sung và hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả bước đầu. Công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội được nâng cao chất lượng, nhất là đối với các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan làm công tác tư tưởng và quy định việc cấp uỷ, chính quyền gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của các địa phương, đơn vị, có chuyển biến tích cực từ "học tập" sang "làm theo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, gương "người tốt, việc tốt" được biểu dương, khen thưởng... tạo sự lan toả rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần "Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Quan tâm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 264-QĐ/TU ngày 19/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong Đảng bộ". Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh, ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương, trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức nhiều hội nghị giao ban, hội thảo, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi về nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức; đổi mới phương pháp giảng dạy chính trị, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trung tâm chính trị cấp huyện thường xuyên quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, cải tiến nội dung, phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được quan tâm, góp phần nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn uyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập: chưa có nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai nghị quyết, chỉ thị có mặt chưa sâu, chưa phù hợp cho từng đối tượng; một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có một vài biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ở mức độ khác nhau; công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; việc nhận diện và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đôi khi còn bị động; công tác giảng dạy lý luận chính trị vẫn còn nặng truyền thụ kiến thức; tài liệu, giáo trình chưa đổi mới, chắc lọc, chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học để lý giải sâu sắc và thuyết phục một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Nguyên nhân, một số cấp uỷ chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập lý luận và tổng kết thực tiễn; đôi lúc chưa sâu sát, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên tại cơ quan, đơn vị: ít quan tâm đến công tác nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của địa phương, đơn vị; công tác giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo chưa rõ nét. Một số giảng viên năng lực còn hạn chế, chưa giải đáp căn cơ những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trình độ người học không đồng đều, ảnh hưởng chất lượng giảng dạy và học tập.          Trước thực trạng đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Trước hết, Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng tổ chức đảng về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, nâng cao tính giáo dục trong sinh hoạt đảng, đoàn thể ở địa phương, đơn vị. Hàng tháng, định hướng tư tưởng, nội dung tuyên truyền, giáo dục trong sinh hoạt chi bộ, chủ động nắm bắt, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra công tác tư tưởng để phát hiện, uốn nắn, giải đáp kịp thời những vấn đề phát sinh và sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác tư tưởng, từ đó điều chỉnh đường lối và chủ trương phù hợp tình hình tại đơn vị, địa phương.

Thực hiện cơ chế bí thư cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời nắm và chỉ đạo giải quyết những bức xúc của nhân dân. Quan tâm giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/20/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng ngắn gọn, có trọng điểm gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, những công việc cụ thể, giúp người học "Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm". Kết hợp giữa thông tin những vấn đề cốt lõi với việc thảo luận, đối thoại; đồng thời coi trọng việc xây dựng chương trình hành động của từng địa phương, từng cấp, từng ngành. Vận dụng một cách linh hoạt giữa hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến cho phù hợp với các đối tượng tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và toàn xã hội sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thứ ba, Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học thực tiễn, sáng tạo và hiện đại, thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, công tác giáo dục lý luận chính trị phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của từng đối tượng, nội dung giáo dục có tính trọng tâm, cập nhật những vấn đề mới gắn thực tiễn cuộc sống. Trường Chính trị Tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện coi trọng việc lấy người học làm trung tâm, tăng cường trao đổi, thảo luận, kết hợp tham quan thực tế của học viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lý luận chính trị... chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị, đặc biệt chú trọng cán bộ giảng dạy ở trường chính trị, đại học, cao đẳng và trung tâm chính trị cấp huyện.

Thứ tư, Không ngừng đổi mới nội dung, thông tin tuyên truyền, cổ động chính trị theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng. Nâng cao chất lượng bản tin sinh hoạt tư tưởng, thông tin thời sự, tài liệu tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua tại địa phương. Nâng cao chất lượng nắm bắt các thông tin dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chú trọng các luồng dư luận có liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đề cao tính chủ động, sáng tạo của cộng tác viên và định hướng dư luận xã hội; kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới cộng tác viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên. Định hướng và kịp thời cung cấp thông tin, sự kiện quan trọng mà cán bộ, đảng viên quan tâm để tạo sự nhất trí về chính trị, tư tưởng trong toàn xã hội.

Thứ năm, Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin sai trái trên không gian mạng,  trong đó vận động đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tham gia nhóm facebook "Chính Sự Phiếm Đàm", Fanpage "Hương sen Việt" của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhóm facebook "Phố Sen", "Hương sen Đồng Tháp" và trang fanpage "Bút chẳng tà" của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp để đấu tranh phản bác những thông tin sai trái. Đồng thời hàng tháng cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan quan báo chí trong và ngoài Tỉnh, tăng cường đưa thông tin tích cực, người tốt, việc tốt. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, tham mưu lãnh đạo Tỉnh tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí ngoài Tỉnh để thăm hỏi, cung cấp thông tin, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp "Nghĩa tình, năng động, sáng tạo", thu hút đầu tư và phát triển du lịch...

Thứ sáu, Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các các ban, ngành, các tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm và trong việc đấu tranh, chống thông tin xấu độc theo Quyết định số 967-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đảng đoàn các tổ chức trị - xã hội và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp của Tỉnh trong công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến nhân dân" và Kế hoạch số 42-KH/BTGTU - HĐND - UBND - VKSND - TAND ngày 22/10/2021 phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh và Toà án nhân dân Tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn uyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từ Tỉnh đến cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, báo chí và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò gương mẫu đi đầu quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Tỉnh.

Anh Thư