Xuất bản thông tin

null Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo văn bản

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo văn bản

Sáng 27/5/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu chính Hội trường Tỉnh uỷ đến 12 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh để lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn và dự thảo Kế hoạch kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu chính có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; Trường Chính trị Tỉnh; Tỉnh đoàn; Thường trực Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; Thường trực và đồng chí phụ trách công tác tổ chức và công tác Đảng các đảng uỷ: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.. Tại điểm cầu ở các huyện, thành phố, có đại diện thường trực, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Hội nghị thông qua các dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 01/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU ngày 03/02/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sinh hoạt định kỳ đối với đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn; dự thảo Tờ trình và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU khoá X và dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Trong đó, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở (xã, phường, thị trấn) đã có bước đổi mới. Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm, phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả tích cực. Nhận thức của cấp uỷ các cấp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng uỷ xã, phường, thị trấn được nâng lên, sinh hoạt đảng bộ định kỳ đúng thực chất và đi vào nền nếp. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm cả về chất lượng và số lượng, cụ thể là trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp trên 7.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 60.137 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,76% so với dân số.

Đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh quan điểm tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của đảng uỷ xã, phường, thị trấn và yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, trong thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Hội nghị thông qua một số chỉ tiêu: Hằng năm có 95% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên; đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên đạt trên 4% dân số.

Các đại biểu đã sôi nổi phát biểu đề xuất nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII đi vào thực chất, gắn việc học tập và thực hiện chuyên đề hằng năm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của chi bộ, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng... Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ theo chiều sâu. Khắc phục triệt để tình trạng hình thức trong sinh hoạt, nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Các cấp uỷ quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Quan tâm quần chúng là gương điển hình trong các phong trào lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, viên chức ngành giáo dục, y tế, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chủ doanh nghiệp, công nhân… Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa ở cơ sở. Thực hiện có chất lượng và nghiêm túc công tác quy hoạch đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng). Tiếp tục thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo", tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, khơi dậy, mở rộng tính liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân, tạo cho người dân khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm chất lượng bên cạnh số lượng. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Tiếp tục thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng...

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ còn cho rằng, Hội nghị đã làm rõ hơn, đầy đủ hơn nhiều vấn đề với góc độ khác nhau của thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Sơn Tra