Xuất bản thông tin

null Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Hội nghị được kết nối 40 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 2.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị và gần 20đại biểu là cán bộ, lãnh đạo Phòng Khoa giáo và Văn hoá - Văn nghệ thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Tỉnh, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Tỉnh, đại diện văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn Tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo Chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”; TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Sau hội nghị, các đại biểu tự nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Giao Huỳnh