Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tam Nông vừa bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2020 cho gần 80 cán bộ, đảng viên ngành huyện và đảng uỷ xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Trong 03 ngày (từ 16-18/12/2020), các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn trận địa tư tưởng, văn hóa; Hội nhập quốc tế về quốc phòng - an ninh; Luật An ninh mạng.

Việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất cần thiết; giúp cán bộ, đảng viên được học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ về hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng… Từ đó, nhận biết rõ ràng hơn những cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

M.P