Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Những kết quả nổi bật công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Những kết quả nổi bật công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác lý luận chính trị năm 2022, 6 tháng đầu năm 2022, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chủ động, tích cực tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bí thư Tỉnh  uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đó, đã tổ chứchọc tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tỉnh bằng hình thức hội nghị trực tuyến với 255 điểm cầu và 18.140 cán bộ, đảng viên tham dự; các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI với  659 cuộc (lớp) có 72.265 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong hệ thống chính trị tham dự, trong đó, có 55.942 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 97,57%.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức trực tuyến Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã ‎hội,‎ bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045‎ đến 18 điểm cầu trong Tỉnh với 2.588 cán bộ, đảng viên dự; Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến 20 điểm cầu trong Tỉnh với 2.529 cán bộ, đảng viên dự.

 Ngoài ra, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 25/7/2016 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ đến năm 2025; nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ thuộc tỉnh uỷ và tương đương quản lý (đối tượng 4). Chủ trì, phối hợp Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2022, kết quả, có 12 thí sinh xuất sắc Hội thi. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trường Chính trị Tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, trung tâm chính trị huyện, thành phố tích cực mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thông tin thời sự chính trị, kết quả mở được 123 lớp với 53.111 học viên.

Qua đó cho thấy, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Tỉnh đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc cụ thể hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

6 tháng cuối năm 2022, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cấp uỷ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Trung tâm chính trị các huyện, thành phố tập trung mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

HD