Xuất bản thông tin

null Bế mạc Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế mạc Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

Sau 04 ngày học tập, ngày 12/8/2022, Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam đã bế mạc chương trình tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. PGS,TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên UVBCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và toàn thể học viên tham dự.

Tại Hội nghị, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương mong muốn các học viên nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối liên quan văn hoá, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hoá, văn nghệ, Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 11/2021; định hướng, giải pháp phát triển văn hoá, văn nghệ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; vấn đề tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn học nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; nâng cao giá trị tư tưởng; vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội nghị văn học, nghệ thuật; nắm bắt thông tin về tình hình văn xuôi; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tác văn học, nghệ thuật; tình hình âm nhạc trên không gian mạng hiện nay... Đây là những vấn đề cơ bản, cần thiết, trực tiếp nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch làm lành mạnh đời sống văn hoá, văn nghệ của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ nắm bắt sát, đúng tình hình thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua trao đổi, thăm dó ý kiến, qua bài thu hoạch của các đồng chí học viên đều khẳng định: Các bài giảng đều rất sâu sắc, hàm lượng và lý luận cao những vấn đề được trình bày, phân tích trong các bài giảng đều rất cần thiết; nội dung bài giảng gắn với những vấn đề của thực tiễn đời sống xã hội và đời sống văn học, nghệ thuật. Hầu hết các bài viết thu hoạch đều thể hiện rõ sự công phu, thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu thị và ý thức, trách nhiệm cao của học viên. Nhiều bài viết đã biết cách chọn lọc vấn đề, bám sát được các nội dung quan điểm về văn hoá, văn nghệ qua các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để phân tích, lý giải, chứng minh cho quan điểm của mình và liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị công tác. Kết quả có 264 đồng chí học viên được nhận giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Hội nghị tập huấn về chủ đề: "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới".

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định: Các đồng chí học viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo, các sở, ngành, các Hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan báo chí, xuất bản, các trường, học viện đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu, tích cực trong suốt quá trình học tập trên lớp cũng như tham gia vào các hoạt động chung của đợt tập huấn. Sau đợt tập huấn sẽ hỗ trợ đắc lực cho những người đang công tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật nâng cao nhận thức, vững vàng hơn trong nhìn nhận, đánh giá tiến trình, sự việc văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Ngọc Tuyền