Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự lần thứ 11, khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự lần thứ 11, khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố năm 2022 và đề ra nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị,  kết luận chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cụ thể hóa thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và của Thành ủy trên các lĩnh vực cơ bản đạt kế hoạch và bám sát tình hình thực tế của địa phương. Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; tình hình dịch bệnh được kiểm soát, việc khôi phục sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu; lĩnh vực kinh tế ổn định; các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm được triển khai đồng bộ; thực hiện tốt cải cách hành chính; thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì. Quan tâm thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Các nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy được cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy  đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong Thành phố, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả năm 2023 đề ra; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Đồng thời, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 758-CV/TU ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức tốt thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, nhất là các nghị quyết của kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Thực hiện các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Tỉnh, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Dịp này, có 05 tổ chức cơ sở đảng và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 được Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự tặng giấy khen.

Đoàn Ti Vi (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)