Xuất bản thông tin

null Năm 2020 phấn đấu thành lập mới 57 hợp tác xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2020 phấn đấu thành lập mới 57 hợp tác xã

Năm 2020, Đồng Tháp phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 57 hợp tác xã, 100% hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã 2012; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ sơ, trung cấp trên 80%; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, đại học trên 10%.

Năm 2020, Đồng Tháp phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 57 hợp tác xã, 100% hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật hợp tác xã 2012; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ sơ, trung cấp trên 80%; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, đại học trên 10%.

Về ngành nghề, tiếp tục hỗ trợ, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; các hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công; ưu tiên phát triển các hợp tác xã hoạt động trên các mặt hàng có tiềm năng ngoài lúa như: cá tra, xoài, nhãn, quýt, sen, hoa kiểng và rau an toàn.

Hiện nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 212 hợp tác xã, tăng 08 hợp tác xã so với thời điểm cuối năm 2018 đạt 104% kế hoạch. Trong đó, thành lập mới 22 hợp tác xã đạt 157% kế hoạch; giải thể 14 hợp tác xã đạt 100% kế hoạch. Trong số 212 hợp tác xã có 198 hợp tác xã đang hoạt động và 14 hợp tác xã không hoạt động.

Doanh thu bình quân của hợp tác xã là 3,6 tỷ đồng; lãi bình quân của 01 hợp tác xã 365 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 65 triệu đồng.

Để hỗ trợ hợp tác xã phát triển, trong năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về tín dụng nội bộ, tín dụng nông thôn, tổ chức tham quan thực tế; tham dự diễn đàn, hội nghị cho thành viên Hợp tác xã nông nghiệp, Hội quán.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức cho hợp tác xã tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại và Công nghệ các hợp tác xã năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức cho các hợp tác xã đi khảo sát, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ cho 06 Hợp tác xã mua máy móc, thiết bị với tổng kinh phí 1,49 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ chi phí xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dệt Choàng Long Khánh” cho Hợp tác xã Dệt Choàng Long Khánh và đăng ký mã số mã vạch cho Hợp tác xã nông nghiệp số 2 Định An với tổng kinh phí hỗ trợ là 24,5 triệu đồng.