Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Trong thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại đất nước, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng. Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đã chỉ rõ: “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát”; “Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Các cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, của Đảng”.

Tuyên truyền để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đưa nội dung kiểm tra, giám sát vào định hướng tuyên truyền, trong đó, chú trọng tuyên truyền: vị trí, vai trò, các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và của Đảng bộ Tỉnh gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Phối hợp cung cấp thông tin, định hướng nội dung và tình hình dư luận xã hội liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của Đảng bộ Tỉnh cho các cấp, các ngành, các cơ quan khối thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua: Hội nghị tập huấn báo cáo viên, công văn và tài liệu định hướng tuyên truyền, tài liệu tham khảo báo cáo viên, tin bài giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp phục vụ công tác tuyên truyền.

Xác định làm tốt công tác kiểm ta, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sực chiến đấu của tổ chức đảng, 9 tháng đầu năm 2021, Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai, quán triệt đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tỉnh và cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Xây dựng và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng trên 80 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng liên quan tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2021; đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, chú ý chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm và lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm để tiến hành kiểm tra, giám sát.

Với những kết quả đạt được, cho thấy công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Tỉnh tập trung thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm thực hiện tốt. Uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện ở cấp mình và tham mưu, giúp ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng thực hiện nhằm phòng ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; những đơn, thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết theo quy định; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên bảo đảm đúng phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền nên không phát sinh trường hợp khiếu nại. Công tác xây dựng ngành Kiểm tra Đảng được quan tâm thực hiện tốt. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa uỷ ban kiểm tra các cấp với tổ chức đảng, đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ; hiệu quả…

Tuy nhiên, công tác giám sát thường xuyên của một số cấp uỷ, tổ chức đảng từng lúc chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc xác định đối tượng, nội dung chương trình kiểm tra, giám sát có nơi còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm; một số cấp uỷ, tổ chức đảng chậm tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; còn nhiều đơn vị uỷ ban kiểm tra cấp huyện chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...  Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tập trung thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nên việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có cuộc còn chậm so với kế hoạch đề ra...

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm hướng đến các mục tiêu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân của Đảng cầm quyền; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để tiếp tục phát huy, đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản