Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tư pháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tư pháp năm 2021

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tư pháp năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và lãnh đạo các ngành, Sở Tư Pháp tham dự.

Năm 2021, công tác Tư pháp đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng trình tự, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, tổ chức. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng tập trung đến mọi đối tượng, các địa bàn và trên nhiều lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị trong Hội đồng phối hợp PBGDPL tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của mình. Theo đó, trong năm đã tổ chức tuyên truyền 39 cuộc với 1.615 lượt người tham dự, trong đó tập trung tuyên truyền chủ yếu tại các bộ luật như Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Đất đai; Chế định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự…

Trong công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước luôn được ngành Tư pháp quan tâm thực hiện tốt, năm qua, Ngành huyện đã đăng ký khai sinh cho 4.717 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 695 trường hợp; đăng ký khai tử cho 1.158 trường hợp. Bên cạnh đó, tham mưu UBND Huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trong năm 2021. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, văn bản ngày càng đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng yêu cầu của tỉnh và của huyện; công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai; tổ chức, bộ máy của Ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2022, ngành Tư pháp huyện tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản QPPL. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước; triển khai thực hiện tốt Luật Hộ tịch, Luật hòa giải ở cơ sở; duy trì, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho các Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo quy định của Luật Hộ tịch trong năm 2022.

Dịp này, có 10 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 4 tập thể và 9 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “ Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021”.

Trúc Linh - Trung tâm Chính trị Huyện