Xuất bản thông tin

null Công khai kết quả Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Công khai kết quả Hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh vừa có báo cáo tổng hợp hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp 05 năm, giai đoạn 2016 -2020, đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Báo cáo được thực hiện trên phạm vi 12 đơn vị hành chính cấp huyện của Tỉnh (bao gồm 09 huyện và 03 thành phố); theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Hiện trạng môi trường được đánh giá gồm diễn biến chất lượng môi trường nước, không khí, đất; hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; đa dạng sinh học. Chất lượng các thành phần môi trường được đánh giá thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số ô nhiễm môi trường với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành, đồng thời có sự so sánh giữa các năm trong giai đoạn 2016 - 2021… Đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Đồng tháp 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở cho việc đề xuất phương hướng, các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn thông tin trong báo cáo còn được dùng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội nói chung; là tài liệu để nâng cao nhận thức và kiến thức của các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh. Nội dung Báo cáo được Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải tại địa chỉ http://stnmt.dongthap.gov.vn.

                                                                                             HN