Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổng kết công tác năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổng kết công tác năm 2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho ngành.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng nghiêm túc, hiệu quả, nổi bật như: Các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng thời, tham mưu tổ chức trực tuyến đầy đủ các Hội nghị toàn quốc triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn Tỉnh.

Đặc biệt, tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; tổ chức lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ đại biểu văn nghệ sĩ năm 2022, chủ đề "Văn nghệ sĩ đất Sen hồng chung tay xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Công tác phối hợp được quan tâm thực hiện, tiêu biểu là cùng Trường Chính trị Tỉnh tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2022; cử thí sinh tham gia Hội thi khu vực III đạt 01 giải ba và 01 giải khuyến khích, có01 thí sinh tham gia Hội thi Chung khảo toàn quốc đạt giải khuyến khích. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính có hướng dẫn thực hiện quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ để thống nhất thực hiện trong toàn Tỉnh.

Nhiều phần việc được tập trung cho thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII, như: thành lập Tổ biên soạn 360 biên soạn Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"; hướng dẫn thực hiện bản tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Toàn Tỉnh có 67.803 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, trong đó có 55. 855 đảng viên, tỷ lệ 98,8 % và 11.012 công chức, viên chức. Hoàn thành công tác tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I, giai đoạn 2021 - 2022, có 214 tác phẩm dự thi; kết quả có 77 tác phẩm đạt giải.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, địa phương và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; thông tin đối ngoại; biển, đảo, phân giới cắm mốc có trọng tâm, trọng điểm. Duy trì cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đã tổ chức 09 kỳ Hội nghị báo cáo viên cấp Tỉnh, với 7.005 lượt đại biểu tham dự, mỗi kỳ thu hút trên 778 lượt đại biểu, cung cấp thông tin 19 chuyên đề; đồng thờitổ chức Toạ đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".

Làm tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Tỉnh gắn với công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, Nhóm Chuyên gia, Tổ Thư ký giúp việc. Chủ động phối hợp tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo và văn hoá - văn nghệ. Kịp thời định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trên địa bàn Tỉnh...

Nhiều tham luận, thảo luận tập trung tại hội nghị nêu rõ các cách làm, mô hình, phân tích các mặt đạt được và hạn chế trong năm 2022; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng đến thực hiện nhiệm vụ hiệu quả trong thời gian tới, trong đó những cách làm hiệu quả trong công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên địa bàn huyện Châu Thành; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên báo đảng địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở huyện Lai Vung; công tác tuyên giáo góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận của cán bộ, giảng viên và học viên Trường Chính trị Tỉnh; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; công tác phối hợp với các ngành tham mưu cấp uỷ sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng lĩnh vực khoa giáo; các mô hình hay, hiệu quả trong công tác Tuyên giáo...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Tỉnh,trong đó, có sự đóng góp của ngành tuyên giáo tỉnh nhà. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; đổi mới công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các nghị quyết và kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy khóa XI. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để nhân rộng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện, thành phố và ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, có phân tích, đánh giá và tham mưu cấp ủy cho chủ trương giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm được kịp thời, hiệu quả, không để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Chú trọng định hướng hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó, tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Công văn số 1145-CV/TU ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đánh giá lại hiệu quả mô hình tổ chức tuyên giáo cấp xã, đồng thời xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn theo chủ trương chung,…

Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh cho rằng ngành tuyên giáo Đồng Tháp đã linh hoạt, sáng tạo hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm 2022. Qua đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nghiên cứu đề ra giải pháp, khắc phục hạn chế của năm 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện có hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đánh giá chặt chẽ hiệu quả hoạt động của báo cáo viên các cấp trong Tỉnh để nâng chất công tác tuyên truyền miệng…

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, nhất là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng toàn ngành một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2023 sẽ có nhiều sự kiện quan trọng, đó là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ có nhiều diễn biến khó lường, đề nghị toàn ngành tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên giáo. Trước tiên là công tác tham mưu cần hiệu quả, chất lượng, trọng tâm là việc tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết của Trung ương khoá XIII và các chương trình hành động của Tỉnh uỷ đi đôi với việc tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy; thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch vững mạnh" và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với biểu dương, khen thưởng vào dịp 19/5. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tại Tỉnh về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, chú trọng công tác định hướng và tham mưu cấp uỷ, chính quyển giải quyết kịp thời những bức xúc, nảy sinh trong nhân dân. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác. Củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, huyện, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và mạng xã hội, Internet.

Trên lĩnh vực khoa giáo và văn hóa - Văn nghệ, cần phối hợp các ngành tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng sát thực tiễn, kịp thời và hiệu quả, trong đó, tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Thông tin, tuyên truyền về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội…" và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị toàn ngành duy trì phối hợp chặt chẽ các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 238-QÐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát của ngành và tham mưu cấp uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Đặc biệt, thực hiện theo ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ vừa chỉ đạo, sớm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Sắp xếp lại hoạt động, nhân sự của Trung tâm chính trịcấp huyện khoa học, phù hợp khi Tỉnh thực hiện chủ trương chung về tinh giản biên chế, ngoài ra cần duy trì mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo gắn với theo dõi và triển khai thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo đảng uỷ xã, phường, thị trấn, phấn đầu toàn ngành linh hoạt, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 hiệu quả cao hơn năm qua.

Quốc Cường