Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành: Nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành: Nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành luôn xác định công tác triển khai, học tập, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công các tư tưởng. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh minh hoạ (Tác giả: Huỳnh Giao)

Trong thời gian qua, công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng ở huyện Châu Thành còn những hạn chế nhất định, một số ít cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa nghiêm túc, công tác tuyên truyền ở một vài cơ sở chưa được sâu rộng trong nhân dân, nội dung tuyên truyền còn dàn trãi, chưa cô động từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng triển khai, tuyên truyền nghị quyết. Để khắc phục những hạn chế trên, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành đã chủ động tham mưu cấp uỷ ban hành nhiều kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; tổ chức tốt nhiều cuộc Hội nghị trực tiếp, trực tuyến triển khai, học tập cho các đồng chí chủ chốt của huyện, cấp uỷ cơ sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện; tham mưu cấp uỷ công văn lãnh đạo chấn chỉnh việc tham dự hội nghị triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn Huyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đảng uỷ cơ sở kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, chất lượng triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các lớp chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, số lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia khá đầy đủ và đạt được kết quả tốt, thể hiện hầu hết các cấp uỷ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều nắm vững các nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ Huyện và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Điểm nổi bật, sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn và trích giới thiệu nội dung “Hỏi - Đáp về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ” một cách ngắn gọn, dễ nhớ để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của huyện tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu về các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ; qua Hội thi đã thu thút gần 4.000 lượt đoàn viên, hội viên và học sinh tham gia.

 Biên soạn và đưa nội dung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ vào tài liệu sinh hoạt chi bộ và tài liệu sinh hoạt trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối thông tin, tuyên truyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn, trang thông tin điện tử của Huyện; Trang Facebook của Huyện, các nhóm Zalo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Facebook, Zalo của cán bộ tuyên giáo... Qua cách làm này đã mang lại hiệu quả tích cực, có tác dụng tuyên truyền cả về chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ còn tổ chức khảo sát, điều tra dư luận xã hội về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ. Qua công tác khảo sát, điều tra dư luận xã hội, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được những nội dung cơ bản trong nghị quyết, kết luận của Đảng, thông qua nhiều kênh triển khai, tuyên truyền, từ đó tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.       

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành sẽ tiếp tục tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ cơ sở, nhất là bí thư cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Quan tâm, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, phân công những báo cáo viên có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt nghị quyết để thu hút người học. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, các nghị quyết của Đảng, khắc phục tình trạng ngán, ngại học nghị quyết. Tiếp tục biên soạn tài liệu "Hỏi - đáp" ngắn gọn, dễ hiểu để phối hợp với các ngành trong khối thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình triển khai, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng để kịp thời định hướng và có giải pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt nghị quyết, tạo sự hấp dẫn thu hút, lôi cuốn người học... Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập quán triệt nghị quyết, sau mỗi đợt học tập có sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi tham gia học nghị quyết.

Nguyễn Hoàng Dũng