Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 06/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu của Tỉnh có các đồng chí cán bộ Vụ Địa phương của các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi địa bàn Tỉnh; các đồng chí Tỉnh uỷ viên; Lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện (tương đương) có các đồng chí Tỉnh uỷ viên là Bí thư huyện uỷ, thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; Bí thư đảng uỷ xã, phường, thị trấn (không là cấp uỷ viên cấp uỷ cấp huyện, thành phố).

Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Hội nghị Trung ương 5 khoá X, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành Chương trình hành động số 143-CTr/TU ngày 23/11/2007. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 23/11/2007 và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Tỉnh để triển khai, quán triệt; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiều chuyên đề liên quan đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, qua đó hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương,đơn vị.

Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, việc ban hành chủ trương, nghị quyết của Đảng đã bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, gắn với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát. Các cơ quan Nhà nước tích cực cụ thể hoá thành chính sách, pháp luật để thực hiện. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là với Nhà nước tiếp tục được tăng cường theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị được phát huy; phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt kết quả thiết thực.

Tại Hội nghị có nhiều báo cáo tham luận được trình bày như: Kết quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành uỷ Cao Lãnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhình 2030; Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở huyện Hồng Ngự; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Tân Hồng; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác đưa đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ ấp các xã biên giới; Lãnh đạo đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cưu trú; Lãnh đạo việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy vai trò tự quản của người dân trong quản trị địa phương và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đánh giá: Trong 15 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, theo đó các cấp uỷ cũng đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình trong hệ thống chính trị. Nhận thức của các cấp uỷ ngày càng được nâng cao; có nhiều văn bản được cụ thể hoá kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế, sát hợp ở địa phương; nhiều mô hình mới, cách làm hay từ cơ sở được phát huy; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; nhiều mô hình khởi nghiệp được phát huy; cách thức ban hành nghị quyết được đổi mới; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm, đầy đủ các quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh; chú trọng đến hoạt động tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kịp thời phát hiện xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Trong thời gian tới các cấp uỷ cần tập trung một số nhiệm vụ trong tâm sau: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ sát hợp với thực tế; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao ý thức nhận thức của các cấp uỷ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Bảo đảm thực hiện tốt các quy chế làm việc, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Cụ thể hoá các nghị quyết thành chương trình hành động để thực hiện. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, phát huy ưu điểm.

Sơn Tra