Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc: Triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”

Sáng ngày 08/12, Hội Khuyến học Thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thành phố, các đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” và hướng dẫn cách đánh giá công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Theo đó, mục đích của việc triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần triển khai có hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố.

Đến nay, Thành phố có 03 xã, phường đăng ký thực hiện mô hình với 09 đơn vị và 31 cá nhân gồm: xã Tân Phú Đông (các trường Tiểu học Tân Phú Đông, mầm non Bình Minh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã và 11 cá nhân), xã Tân Quy Tây (các trường Tiểu học Tân Quy Tây, trường mầm non Nắng Hồng; Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã và 10 cá nhân), phường Tân Quy Đông (trường Tiểu học Tân Quy Đông, Trạm y tế phường, Văn phòng Uỷ ban nhân dân phường và 10 cá nhân). Thời gian thí điểm thực hiện mô hình từ tháng 11/2020 đến tháng 07/2021.

Song song với công tác triển khai thí điểm mô hình, các cơ quan, đơn vị, xã, phường sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện khảo sát thực trạng, đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” cấp Thành phố và khảo sát đánh giá kết quả thực hiện theo các chỉ số của các tiêu chí; tổ chức thực hiện các nội dung theo các tiêu chí của từng mô hình tại các cơ quan, đơn vị…

Việc thí điểm mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn thành phố Sa Đéc thành công sẽ góp phần nâng cao chất lượng “Thành phố học tập toàn cầu” đã được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận vào ngày 23/9/2020.

Trương Bá Ý (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)