Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo năm 2020

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội; thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh, tình trạng mua bán, sử dụng ma tuý ngày càng tăng trong thanh thiếu niên, tác động tiêu cực đến xã hội và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, trực tiếp là tình hình tư tưởng xã hội, tới các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo Đồng Tháp đã thực hiện nghiêm sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngành Ban Tuyên giáo Đồng Tháp đã tích cực tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh, cấp huyện về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xuất bản bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (1927 - 2000); tham gia các tiểu ban phục vụ và tuyên truyền, khánh tiết Đại hội; biên tập văn kiện và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền, báo chí đạt nhiều kết quả nổi bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động hướng dẫn: tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19... Tham gia tổ chức thành công Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 03/02, tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, cùng nhiều sự kiện quan trọng của Tỉnh.

Kịp thời định hướng làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, về chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền, thông tin đối ngoại, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19... Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh được duy trì tổ chức với nhiều thông tin phong phú, thiết thực; cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng và nội dung định hướng tuyên truyền qua nhiều hình thức: trang thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp, mạng nội bộ, thư điện tử, mạng xã hội... Qua định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo, đài trong Tỉnh tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy có hiệu quả chủ trương của Tỉnh về Bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ cấp uỷ tiếp xúc, gặp gỡ với cán bộ, đảng viên và nhân dân”; chương trình “Chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”; Chương trình “Đồng hành cùng nhân dân” trên sóng truyền hình... Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của địa phương, đồng thời giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35, Nhóm chuyên gia và Tổ Thư ký giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thành lập; tổ chức tập huấn kỹ năng thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII cho 490 đồng chí tham gia công tác đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội, từ đó các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Việc xây dựng lực lượng được chú trọng, trong đó đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, kiện toàn làm nòng cốt; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và tích cực chia sẻ, đăng tải thông tin tích cực, viết bài đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Ngoài ra, còn thu hút được lực lượng cộng tác viên và các ngành chức năng trực tiếp viết tin, bài và đăng tải, chia sẻ tin bài của các chuyên gia, nguồn các trang chính thống trên Fanpage “Người Đồng Tháp”.

Nhằm tham khảo ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trên cơ sở đó, tham mưu cấp uỷ và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát tình hình thực tế của Tỉnh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng “Phiếu xin ý kiến” về “Sử dụng an toàn thông tin mạng và mạng xã hội”

 Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được quan tâm nhiều hơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duy trì công tác tổng hợp thông tin báo chí hàng ngày và công tác giao ban báo chí hàng tháng, tạo được mối quan hệ khá tốt giữa Tỉnh với nhiều cơ quan báo chí ngoài Tỉnh; duy trì họp mặt các cơ quan báo chí 02 lần/năm; ký kết hợp tác với một số cơ quan báo chí để truyền thông, góp ý xây dựng tuyên truyền về hình ảnh tỉnh Đồng Tháp... Đầu năm đến nay, các báo đã thực hiện trên 60 tin, bài, phim phóng sự quảng bá, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều tấm gương tiêu biểu, qua phối hợp Trường Chính trị Tỉnh và định hướng các Trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung chuyên đề năm 2020 vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Các trường phổ thông tiếp tục triển khai thực hiện bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong chương trình giảng dạy và hoạt động của nhà trường. Công tác lý luận chính trị từng bước nâng cao chất lượng, tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị với các chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng ra dân” và “Thực trạng và giải pháp xây dựng Trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn trong giai đoạn hiện nay” để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm chính trị gắn với kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức đủ sức đảm nhận các chương trình mới. Việc hướng dẫn các chương trình mở lớp của Trung tâm chính trị cấp huyện, hướng dẫn việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khoá XII đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

Trung tâm chính trị và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ mở 529 lớp, với 56.155 học viên học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, riêng trường Trường Chính trị Tỉnh mở được 45 lớp, với 3.509 học viên.

Công tác lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, năm có nhiều sự kiện kỷ niệm chẵn năm nên công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng được tập trung quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ nét. Tỉnh phát hành bộ sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1927 - 2000; tiến hành biên soạn Hồi ức, Hồi ký lịch sử đối với một số đồng chí nguyên là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; thẩm định 02 công trình lịch sử truyền thống cách mạng huyện, thị xã, hiện nay toàn tỉnh có 48/48 đơn vị cấp xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ; 76 đơn vị cấp xã đã biên soạn biên niên lịch sử, lịch sử truyền thống cách mạng; 12/12 đơn vị cấp huyện đã xuất bản các công trình lịch sử đảng bộ.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ đạt nhiều kết quả, tham mưu cấp uỷ ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực khoa giáo. Duy trì công tác nắm, theo dõi hoạt động khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện thông tin khoa giáo và văn hoá - văn nghệ (2 tuần/lần), trong đó, phản ánh những tin tức - sự kiện, chính sách - văn bản mới và hoạt động cấp huyện. Các ngành khoa giáo Tỉnh duy trì chế độ thông tin, phối hợp với ban tuyên giáo tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đề án lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, của địa phương; giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc các vấn đề xã hội, khoa giáo, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình xã hội. Các ngành khoa giáo cấp huyện thực hiện tốt việc cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động khoa giáo: tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của cấp uỷ cùng cấp…

Sớm định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngay đầu năm và hàng tháng; thường xuyên theo dõi hoạt động văn hóa, văn nghệ; kịp thời phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng văn nghệ sĩ. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống văn hoá tinh thần nhân dân diễn ra phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử - văn hoá được cấp uỷ, chính quyền quan tâm. Hoạt động văn học - nghệ thuật có nhiều đổi mới, huy động được sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ; đã định hướng xuất bản sách “Văn nghệ sĩ Đồng Tháp thời kháng chiến” giai đoạn 1945 - 1975, tuyển tập tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, gắn kết với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các bức xúc của người dân và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến nhân dân. Duy trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Công an Tỉnh... để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Ngoài ra, còn phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động và đóng góp của đồng chí Phạm Hữu Lầu với cách mạng Việt Nam”; phối hợp Lữ đoàn 125 Hải quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo...

Sau Đại hội Đảng, tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn. trên 80 học viên cán bộ ban tuyên giáo huyện, xã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, cử 10 lãnh đạo ban tuyên giáo cấp huyện tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo do Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có 04 phòng chuyên môn với 27 biên chế.  Ban tuyên giáo cấp huyện phần lớn có 05 biên chế và Trung tâm chính trị cấp huyện có 03 biên chế; Trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, công tác định hướng tuyên truyền một số vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm có lúc chưa kịp thời. Chưa có nhiều bài viết đấu tranh, phản bác, chủ yếu là chia sẻ thông tin tích cực. Việc tổ chức mở lớp tại các Trung tâm chính trị và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương còn chậm so với kế hoạch. Những hạn chế, tổn tại trên được xác định do các nguyên nhân ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã làm chậm một số hoạt động; các thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội ngày càng nhiều, phức tạp, khó kiểm soát, xử lý; một bộ phận cán bộ tuyên giáo cơ sở mới nhận nhiệm vụ sau đại hội nên còn lúng túng, chưa nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hoạt động.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo diễn ra ngày 23/12 vừa qua, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Thị Kim Loan nhấn mạnh các nhóm công việc trọng tâm và yêu cầu lực lượng tuyên giáo: Thường xuyên nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; phối hợp, tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh và các gương tiêu biểu. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh, cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí. Làm tốt công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí, công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, tạo dựng hình ảnh địa phương...

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Hướng dẫn, định hướng kịp thời các hoạt động khoa giáo, văn hoá, văn nghệ. Tham mưu kiểm tra, giám sát một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc công tác tuyên giáo; định kỳ khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm chính trị cấp huyện; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để thích ứng tình hình.

 N.H