Xuất bản thông tin

null Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2026

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chiều ngày 13/9/2022, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh (MTTQ) và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026.

Đồng chí Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷđồng chủ trì hội nghị. Ngoài ra, hội nghị có sự tham dự của đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ; các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh.

Theo nội dung chương trình ký kết, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamTỉnh sẽ định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội;chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền kết quả hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của Tỉnh. Đặc biệt, là tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do hai bên tạo lập, nhất là thông qua Trang Thông tin điện tử của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, nhóm Zalo, Facebook… nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ định hướng thông tin, tuyên truyền về đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tại các kỳ Hội nghị Báo cáo viên; định hướng tuyên truyền và cung cấp bản tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức. Thường xuyên định hướng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố tiêu biểu qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, phong trào thi đua của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên...

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý kiến, trao đổi về việc thực hiện cơ chế phối hợp; các nội dung, thời gian phối hợp; hình thức trao đổi thông tin; sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình phối hợp;... Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026.

LQ