Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Trong 03 ngày, từ ngày 08 - 10/11, UBND huyện Tân Hồng phối hợp Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công Tỉnh tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, công chức phụ trách TTHC các cơ quan chuyên môn cấp Huyện: Văn phòng đăng ký đất đai; Văn thư - Nội vụ; Văn phòng - Thống kê; Tư pháp; Văn hóa Xã hội; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Tại lớp tập huấn, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công Tỉnh hướng dẫn các nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai các văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC; hướng dẫn cập nhật, niêm yết, công khai thủ tụch hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ; Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử; quy trình tiếp nhận và xử lý phản ảnh kiến nghị trên Cổng dịch công Quốc gia và trên Tổng đài thông tin 1022.

Lớp tập huấn giúp lãnh đạo, công chức phụ trách thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn cấp Huyện và UBND các xã, thị trấn nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý, tiếp nhận các thông tin giải quyết những tình huống trong thực tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương.

Kim Lệ + Tiến Thịnh