Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh tổ chức lớp xác nhận tương đương Sơ cấp lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh tổ chức lớp xác nhận tương đương Sơ cấp lý luận chính trị

Trung tâm Chính trị thành phố Cao Lãnh vừa phối hợp Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh và Thành Đoàn Cao Lãnh tổ chức lớp xác nhận tương đương trình độ Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Ngọc Truyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Lãnh.

Lớp học diễn ra từ ngày 21 đến 29/02/2022, có 80 học viên là cán bộ các cấp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề trong tài liệu chương trình sơ cấp lý luận chính trị, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Quốc gia ấn hành năm 2013 bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Lớp học góp phần giúp học viên có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước và vận dụng những kiến thức được học tập vào thực tế công tác, cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thành Nguyên