Xuất bản thông tin

null Tiếp tục nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 30/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trường Chính trị Tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Tỉnh Đoàn, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; các ngành khối khoa giáo; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ cùng 11/12 đồng chí là phó giám đốc trung tâm chính trị các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, có 11 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ đầu năm đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu Trường Chính trị Tỉnh phát biểu thảo luận

Hầu hết các đại biểu thống nhất với nhận định của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tình hình từ nay đến cuối năm 2022, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước, trong Tỉnh tiếp tục có những thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức tác động công tác tuyên giáo. Bám sát sự định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và các cấp uỷ địa phương, toàn ngành tuyên giáo Đồng Tháp tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 1) Tiếp tục, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, kỳ họp Quốc hội lần thứ 3, 4 khoá XV; các nghị quyết, kết luận chuyên đề khoá XI Đảng bộ Tỉnh, nhất là Nghị quyết về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương "người tốt, việc tốt" bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan toả trong xã hội.

2) Tham mưu tổ chức đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm, làm việc với Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Phối hợp tổ chức Toạ đàm về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Triển khai thực hiện bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2022. Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức khảo sát và tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh năm 2022. Toạ đàm "Kinh nghiệm viết, chia sẻ tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Tổ chức triển khai công tác điều tra dư luận xã hội. Chủ động dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội.

 3) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại một số địa phương, đơn vị.

4) Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Tiếp tục thực hiện Hồi ức, Hồi ký của một số đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh và xin chủ trương in ấn; phối hợp thực hiện Công văn số 1104/STC-QLNS ngày 20/4/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn quy trình lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và định mức chi cho công trình lịch sử.

5) Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, địa phương. Tổ chức giám sát chuyên đề lĩnh vực văn hoá, văn nghệ. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục năm 2022. Chỉ đạo, định hướng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6) Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8). Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QÐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khoá XII về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở. Khảo sát, đánh giá công tác tuyên giáo và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên  giáo tỉnh nhà đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cần nhìn nhận lại những hạn chế đã nhận diện, rút kinh nghiệm để sớm sửa chữa, khắc phục. Ban tuyên giáo các cấp cần tiếp tục dự báo, nắm bắt tình hình dư luận để kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội; tăng cường lan toả những thông tin tích cực, chính thống trên mạng xã hội. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng định hướng tuyên truyền thường xuyên, liên tục về nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, địa phương. Qua đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị các ngành khoa giáo, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, hệ thống tuyên giáo các địa phương cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giáo dục, phổ biến Luật An ninh mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Linh hoạt công tác phối hợp với các ngành để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, phát sinh. Tham mưu tổ chức học tập và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng một cách nghiêm túc, chất lượng, kịp thời. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tuyên giáo cơ sở.

Trước hội nghị sơ kết toàn Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức khảo sát công tác tuyên giáo tại một số địa phương, tiến hành 02 hội nghị giao ban chuyên đề và tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2022.

N.H