Xuất bản thông tin

null Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Chi tiết bài viết Tin tức

Xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Đó là chủ đề nội dung tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được chọn trình bày tại Hội thảo khoa học cấp Bộ, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày tham luận tại Hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; lãnh đạo các trường chính trị trong khu vực; lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh; cán bộ, viên chức Trường Chính trị Tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng nhấn mạnh, Hội thảo góp phần đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Có 37 bài tham luận được gửi tới Hội thảo, trong đó, có 13 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học được trình bày. Bài tham luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày làm rõ tính cấp thiết của việc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; nêu thực trạng, giải pháp triển khai chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Đảng (trong đó có triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU) để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, của địa phương, nhất là nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp "nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Theo đó, văn hóa là một lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, sẽ không thể có một sự phát triển nhanh và vững bền nếu không phát huy được nội lực văn hóa quốc gia kết hợp với khai thác giá trị văn hóa bản địa, tính đặc trưng riêng có của từng địa phương, đặc biệt là yếu tố con người. Xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp hướng đến khai thác những giá trị văn hóa bản địa và phẩm chất tốt đẹp đặc trưng của con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo thống nhất trong đa dạng, hòa quyện trong tổng thể xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hoá, trong thời gian tới là nhiệm vụ cấp bách, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự hoàn thiện nhân cách của mỗi cá nhân, sự vững chắc của cộng đồng và rộng hơn là sự phát triển của quốc gia nói chung, từng địa phương nói riêng. Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hoá là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt nhằm khơi dậy sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân Đất Sen hồng, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

                                                                                            Nhẫn Hồ