Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 01/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện thường trực và trưởng ban tổ chức huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ và Trường Chính trị Tỉnh; Các ban cán sự đảng, đảng đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Hội nghị được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW. Sau khi tiếp nhận Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời tổ chức triển khai đến các cấp uỷ, tổ chức đảng. Đồng thời, ban hành Công văn số 176-CV/TU ngày 18/11/2016 để triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW trong toàn Đảng bộ Tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức được 48 cuộc (lớp) quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho hơn 6.500 lượt đồng chí là bí thư, phó bí thư, cấp uỷ viên cấp uỷ cơ sở; cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng của đảng uỷ cơ sở; bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các quy định chuyên đề cụ thể hoá Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW như: Các quy định về công tác cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ cấp uỷ cấp huyện, cấp tỉnh, ban hành quy chế mẫu… Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, các quy định về đảng viên… Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương kịp thời ban hành hướng dẫn theo chức năng nhiệm vụ như: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, kiểm điểm đánh giá tổ chức, cá nhân hằng năm, chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ; về mức chi khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, thể thức văn bản của Đảng…

Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các văn bản cụ thể hoá đã được cập nhật, bổ sung nhiều vấn đề từ thực tiễn, giúp cho cấp uỷ các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành cả hệ thống chính trị. Văn bản được ban hành đồng bộ từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương cho đến cấp uỷ các cấp, bước đầu đã khắc phục được tình trạng quy định phải chờ hướng dẫn mới thực hiện.

Đạt được kết quả trên trước hết là do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương có nhiều đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, nhất là trong tư duy lấy tổng kết thực tiễn để hoàn chỉnh lý luận cũng như đưa thực tiễn vào các quy định của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu những tiến bộ của thế giới tiếp thu có chọn lọc vào thực  tiễn của Đảng ta. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ tham mưu cho cấp uỷ các cấp được nâng lên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung có liên quan trong tổ chức, triển khai, thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW từ thực tiễn diễn ra trong thời gian qua ở các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở như: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong sinh hoạt đối với những chi bộ có đông đảng viên trên địa bàn và hoạt động của đảng bộ bộ phận; đề xuất, kiến nghị về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; Hiệu quả và những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc kết nạp đảng viên mới tại các xã biên giới; Những thuận lợi, khó khăn trong việc đưa đảng viên các xã, thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm; phân công nhiệm vụ đảng viên, quản lý đảng viên đi làm ăn xa; Hiệu quả hoạt động trong việc thành lập các đảng bộ khối thuộc Huyện uỷ; lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ và tổ chức đảng; Việc thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ triệu tập đại hội; số lượng, phân bổ đại biểu; bầu và chỉ định đại biểu tham dự đại hội đảng bộ các cấp; các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội; Những thuận lợi, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Việc triển khai thực hiện Quy định về tổ chức đảng trong Công an Nhân dân Việt Nam; Quy định về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; Việc ban hành và nội dung các hướng dẫn của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đánh giá: Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Bí thư khoá XII về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng là 02 văn bản rất quan trọng, là những khuôn phép trong việc cụ thể hoá quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.

Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ đã nỗ lực nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW rất cụ thể và trách nhiệm. Qua đó, mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc phát biểu đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đánh giá đúng thực trạng của địa phương, từ đó kiến nghị Trung ương những vấn đề còn vướng, bất cập để điều chỉnh phù hợp thực hiện thống nhất trong cả nước.

Việc tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW là bước đầu làm cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Vì vậy, trong thời gian tới sẽ còn nhiều nhiệm vụ liên quan đến việc sửa đổi Quy định, Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị các ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Trường Chính trị Tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu những nội dung về thi hành Điều lệ Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tiếp tục đóng góp vào các dự thảo Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Trần Lê Sơn Tra