Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020

Ngày 08/10, Trung tâm Chính trị Thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2020.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 08/10 đến 09/10/2020), 90 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15 xã, phường được nghiên cứu các nội dung: Một số vấn đề về tư tưởng  Hồ Chí Minh về quyền làm chủ Nhân dân; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; Nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc Việt nam trong giai đoạn hiện nay, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN; Một số vấn đề về hội nhập quốc tế; Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận; Công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở khu dân cư...

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở những vấn đề lý luận chính trị và nghiệp vụ cơ bản nhất. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ Mặt trận giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Thành Nguyên