Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày (14 và 16/12), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Trung tâm Chính trị tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của huyện và trực tuyến đến 23 điểm cầu, với 5.295 đại biểu tham dự.

Đồng chí Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện triển khai nghị quyết

Điểm cầu chính của huyện có 908; 23 điểm cầu xã, thị trấn và các trường Trung học phổ thông có 4.387 đồng chí tham dự.Cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ ngành Huyện và các xã, thị trấn được nghe đồng chí Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; đồng chí Bùi Tấn Phước, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt này, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm, hiểu đúng, đầy đủ và hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Hồng - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh