Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, dân tộc năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, dân tộc năm 2020

Trong 02 ngày từ 03-04/12, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Trung tâm Chính trị Thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 65 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 04 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo, dân tộc có thêm kiến thức về quốc phòng, an ninh, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện rõ âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động gây rối phá hoại khối đoàn kết dân tộc, từ đó nâng cao cảnh giác, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Trương Bá Ý