Chức năng, nhiệm vụ

Trang chủ Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

 

TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

*

Số 883-QĐ/TU

     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy

của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ khoá X (sửa đổi, bổ sung),

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn Tỉnh. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

1.2. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và tổ chức thực hiện; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ Tỉnh.

1.3. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội ở trong Tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng.

1.4. Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo ở trong Tỉnh bảo đảm hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản... thuộc phạm vi phụ trách.

1.5. Giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và sinh viên, học sinh ở trong Tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.

1.6. Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

1.7. Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

1.8. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

2.1. Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng, của Tỉnh uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

2.2. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, tuyên truyền, thông tin thời sự theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh uỷ; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

2.3. Hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đảng bộ xã, phường, thị trấn.

3. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, chính trị - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ.

4. Phối hợp

4.1. Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

4.2. Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Tỉnh uỷ.

4.3. Với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

4.4. Với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

4.5. Với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ.

5. Nội dung khác

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Được yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình phụ trách.

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Lãnh đạo ban

Gồm Trưởng Ban và không quá 02 Phó trưởng Ban.

2. Các đơn vị trực thuộc

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.

- Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản.

- Phòng Khoa giáo và Văn hoá - Văn nghệ.

- Phòng Tổng hợp.

3. Biên chế

Thực hiện theo phân bổ biên chế của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

4. Tiêu chuẩn, chức danh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.

5. Về cơ cấu cán bộ, công chức

Bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Điều 5. Quy chế làm việc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Trung ương

1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công.

1.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đối với Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

2. Với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh

Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh là quan hệ phối hợp.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế của Đảng, của Tỉnh uỷ; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Tỉnh là quan hệ phối hợp.

3.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của mình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước; Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.2. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Tỉnh bàn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thì đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được mời dự tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Tỉnh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

4. Với cấp uỷ và các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

4.1. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh uỷ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn trong việc thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức và cán bộ theo phân cấp.

4.2. Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1166-QĐ/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ; các ban cán sự đảng, đảng đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 7,

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Trung ương,

- Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo

 Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh,

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH (DT).

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Lê Minh Hoan

 

 

Các phòng chuyên môn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản

3. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

4. Phòng Khoa giáo và Văn hoá - Văn nghệ