Xuất bản thông tin

null Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Để phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngày 31/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”.

Để phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngày 31/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”. Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/12/2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất; phân công cán bộ chuyên môn chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố cùng chính quyền và đoàn thể địa phương triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng dân cư về mức độ nguy hiểm của bệnh trên gia súc, gia cầm để người dân biết, thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền

Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý chợ, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương, đơn vị chức năng của tỉnh triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”; phân công cán bộ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định v.v..