Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022

Trung tâm Chính trị huyện Cao Lãnh vừa hoàn thành kế hoạch mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2022.

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Qua 30 ngày nghiên cứu, học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin; những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập, các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu bài giảng, chấp hành tốt nội quy lớp học. Tại các buổi thảo luận, học viên tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài học, có 118 lượt ý kiến phát biểu, đa số với tinh thầnnhiệt tình, tích cực, đi vào trọng tâm bài học. Qua các bài kiểm tra và bài thi cuối khoá, hầu hết học viên nắm được nội dung kiến thức, có vận dụng lý luận, liên hệ thực tiễn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề bài.

Bế giảng lớp học, Trung tâm Chính trị huyện Cao Lãnh cấp Bằng tốt nghiệp cho 61 học viên, trong đó, 20 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá, 10 học viên xếp loại trung bình. Qua xét kết quả tốt nghiệp và quá trình chấp hành nội quy lớp học của học viên, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện quyết định khen thưởng cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Thông qua lớp học, Ban Tổ chức tin tưởng các học viên sẽ nâng cao nhận thức, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thị Kim Châu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy