Xuất bản thông tin

null Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Đồng thời với trên là nhiệm vụ đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân… là một nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ quan điểm chỉ đạo: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên"[1]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị…"[2]. Văn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng…"[3] và trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở nên cấp thiết.

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ của Trường được giao, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng trong công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng; là trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường. 

Thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã góp phần đào tạo, trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để họ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua giáo dục để cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tự mỗi người phản bác lại các luận điệu của kẻ thù, tự chống lại sự dao động tư tưởng ngay trong mỗi cá nhân, tổ chức, từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp còn tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Đồng thời, qua các hoạt động nghiên cứu thực tế, tiếp xúc cán bộ, nhân dân ở cơ sở, đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên còn trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; cùng với  cấp uỷ, chính quyền địa phương cơ sở trao đổi tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, xử lý có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Có nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng nên mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức, giảng viên phải nhận thức đúng tầm quan trọng của nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Làm rõ những nội dung, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao khả năng nhận diện, để có những hình thức đấu tranh phù hợp. Không mơ hồ, mất cảnh giác hoặc tin vào những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ.

Hai là, mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phải thường xuyên, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi giảng viên giảng dạy phải nắm chắc những nội dung cốt lõi và có niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là cơ sở để người cán bộ, giảng viên lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra; là cơ sở khoa học để nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; là luận điểm, luận cứ vững chắc để phản bác lại những thông tin xấu, độc..., góp phần bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, người thầy.

Ba là, cán bộ, viên chức, giảng viên thường xuyên đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy. Giảng viên lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào bài giảng, tài liệu học tập, thảo luận để vạch trần những luận điệu sai trái, phản động, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; làm rõ tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của người học vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp giữa giảng dạy lý luận với giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cán bộ, viên chức, giảng viên cần tích cực, chủ động, tham gia viết bài cho các hội thảo, tọa đàm khoa học; tham gia các đề tài nghiên cứu về chủ đề bảo vệ, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Để đội ngũ cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu về những nội dung trên, nhà trường cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện vật chất, nhân lực... nhằm tạo ra những sản phẩm khoa học, chất lượng phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, chú trọng nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu. Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

Tăng cường viết tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử của Trường, của các cơ quan khác trong và ngoài tỉnh nhằm khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt…, mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, đoàn kết nội bộ.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, trong đó không thể thiếu cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, với vai trò nòng cốt, đội ngũ tiên phong đi đầu. Cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp không chỉ là lực lượng trực tiếp đấu tranh mà với vai trò của mình mà còn góp phần quan trọng trong việc cung cấp kiến thức lý luận và thực tiễn cho đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh nhà. Vì vậy, mỗi cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp cần phải kiên định trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng quê hương tỉnh Đồng Tháp phát triển, giàu mạnh trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng Dũng

 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tr. 2.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật, H.2021, tập I, tr.183.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lưu hành nội bộ), Xuất bản năm 2020, tr. 74.