Xuất bản thông tin

null Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp đã tổ chức 99 cuộc Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 100 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 6.747 lượt cử tri tham dự, 130 lượt ý kiến.

Các ý kiến nhận xét của cử tri tập trung đối chiếu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đối với những người được giới thiệu ứng cử, góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú. Theo đó, cử tri bày tỏ nguyện vọng, niềm tin đối với những người được giới thiệu ứng cử về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, việc thực hiện các chủ trương của Tỉnh liên quan phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, có 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hầu hết người được giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ học vấn, sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu, không có trường hợp nào cử tri yêu cầu phải xác minh lại.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn lồng ghép tuyên truyền, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngày 16/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh  tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trần Thắng