Xuất bản thông tin

null Các báo Đảng, Tạp chí cần nâng cao chất lượng để hấp dẫn người đọc

Chi tiết bài viết Tin tức

Các báo Đảng, Tạp chí cần nâng cao chất lượng để hấp dẫn người đọc

Sáng ngày 09/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 173-KL/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư bằng hình thức trực tuyến tại 183 điểm cầu trong cả nước.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Thị Kim Loan, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và được liên cầu đến 12 huyện, thị, thành phố trong Tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Báo Nhân Dân thông tin chuyên đề “Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư”; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thông tin chuyên đề “Kết quả 15 năm  thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những nội dung cơ bản của Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; lãnh đạo Tạp chí Cộng sản thông tin chuyên đề “Mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - Thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận 173 trong thời gian tới”; lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật thông tin chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư”; lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương phát biểu tham luận “Giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng”...

Sau khi nghe phổ biến, quán triệt, các đại biểu tại các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu tham luận về thực hiện các giải pháp giữ và tăng lượng phát hành báo Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, việc đảm bảo kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; công tác triển khai, kết quả và những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW tại địa phương...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo tạp chí của Đảng và công tác nghiên cứu, xuất bản sách lý luận chính trị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo các địa phương đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Bộ Chính trị theo từng địa phương đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên; mua, đọc và làm theo báo Đảng trở thành phong trào rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đề nghị báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương, các nhà xuất bản cần nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức hấp dẫn với độc giả và cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống trên mọi lĩnh vực. Đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam, cần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên; quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo cả nước; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội.

LQ