Xuất bản thông tin

null Thành uỷ Cao Lãnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành uỷ Cao Lãnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh vừa tổ triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đảng viên thuộc các Trường THPT, chi bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị tập trung nghiên cứu và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. 

Qua công tác triển khai, quán triệt, học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/6 đến 28/6/2021, Thành uỷ Cao Lãnh tổ chức 10 lớp trực tuyến đến 15 điểm cầu của xã, phường.

Thành Nguyên