Xuất bản thông tin

null Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năm 2021

Trong quý I/2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã nỗ lực vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó, nổi bật là phối hợp tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương.

Kịp thời tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt, chức danh lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo quy định. Tham mưu thực hiện thường xuyên công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp nghiệp vụ đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Tại Hội nghị sơ kết công tác quý I vào ngày 09/3/2021, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức đánh giá những kết quả nổi bật, những bài học kinh nghiệm và một số vấn đề hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng như tham mưu chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự có liên quan đến bầu cử. Đặc biệt là bàn việc xây dựng kế hoạch và thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện (tương đương); thực hiện sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp năm 2021, gắn với việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI ở cấp huyện và cơ sở; triển khai thực hiện Quy định số 77-QĐ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhất là thực hiện quy trình về công tác cán bộ ở cấp uỷ cấp huyện, các ngành; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đào tạo về lý luận chính trị.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận xung quanh việc tham mưu cấp uỷ cấp huyện (tương đương) xây dựng Quy chế làm việc và hướng dẫn cấp uỷ cơ sở xây dựng Quy chế làm việc theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm; công tác kết nạp và quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận công tác rà soát, thẩm định trình cấp uỷ kết luận sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị theo Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị; công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Việc tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 72-KH/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Theo đó, Ban Tổ chức cấp uỷ huyện đã giới thiệu một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Tiêu biểu là Huyện Tam Nông, đã triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ Huyện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; đồng thời, thông báo phân công cán bộ, công chức các ban, cơ quan Huyện uỷ giúp đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát thường xuyên theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tham dự kiểm điểm đối với các chi, đảng bộ cơ sở. Trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân, các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đã có đăng ký lịch Hội nghị kiểm điểm, báo cáo xin ý kiến của đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát thường xuyên và mời đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan của Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan tham dự.

Huyện Tân Hồng tổ chức cho đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Phó Bí thư Huyện uỷ gặp gỡ, trao đổi bí thư chi bộ khóm, ấp năm 2021. Buổi gặp gỡ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ấp, khóm; nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, bí thư chi bộ ấp, khóm và đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của chi bộ trong vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; qua đó, giúp sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp. Kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của chi bộ ấp, khóm. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Huyện trong thời gian qua. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 01/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 08-HD/BTCHU ngày 24/6/2019 của Ban Tổ chức Huyện uỷ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm. Công tác quản lý đảng viên ở chi bộ ấp khóm và phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở ấp, khóm. Nâng cao kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt chi bộ.

Thành phố Cao Lãnh ứng dụng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với các tổng hợp, báo cáo mang tính số liệu, cấp thiết cán bộ Tổ chức xã, phường kịp thời gửi file về Ban Tổ chức Thành ủy nắm, tổng hợp đảm bảo nhanh chóng, chuẩn xác; Tạo Zalo nhóm trao đổi nghiệp vụ Thành phố Cao Lãnh (thành viên là Phó Trưởng Ban, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy; Phó Bí thư phụ trách công tác Đảng của các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ Tổ chức - Kiểm tra xã, phường) và Zalo nhóm Ban Tổ chức Thành ủy (gồm lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy), qua đó kịp thời lãnh đạo, cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ để thống nhất thực hiện, rất hiệu quả; cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên vào phần mềm quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng quản lý cơ sở dữ liệu giúp cấp uỷ thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng viên.

Huyện Cao Lãnh có 05 loại hình sinh hoạt chi bộ (gồm: chi bộ khóm, ấp; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp). Nhìn chung, các chi bộ thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ; nội dung họp ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, sát tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ. Các chi uỷ, chi bộ đều có xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy chế làm việc, trong đó phân công trách nhiệm, quyền hạn từng đồng chí trong chi uỷ chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Tổ chức tham mưu đồng chí Bí thư Huyện uỷ nói chuyện chuyên đề: “Bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc của phó bí thư đảng uỷ xã, thị trấn”. Qua đó, giúp các đồng chí phó bí thư cấp uỷ xã, thị trấn có thêm thông tin, kinh nghiệm để tham mưu  cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Huyện Tháp Mười thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021, Ban Tổ chức Huyện uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện mô hình nhất thể hoá Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, đến nay, toàn Huyện thực hiện được 10/13 xã, thị trấn. Thực hiện tinh giản biên chế để hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với 03 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá cao ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và xây dựng đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương liên quan quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; bám sát 06 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 01-KL/BTCTW ngày 16/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu cấp uỷ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình: (1) Chuẩn bị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; Quy hoạch A1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và các nhiệm kỳ tiếp theo. (2) Tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ. (3) Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên, nhất là đối với các trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (4) Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Kết luận của Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn. (5) Xây dựng Kế hoạch kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. (6) Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ (từ 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021).

Trần Lê Sơn Tra